Generalforsamlinga er utsett til 6.mai 2021 kl.19.00. Vi håpar smittetrykket har minska slik at ein kan gjennomføre eit fysisk møte. Om ikkje vil møtet bli gjennomført via Teams.

Med utgangspunkt i §9 i vedtektene vert det med dette kalla til generalforsamling i selskapet

Rådhuset torsdag 15.april 2021 kl 19.00.

NB Påmelding grunna koronarestriksjonar

Sakliste:

1 Opning av GF ved styreleiar Karin Thauland

2 Val av møteleiar

3 Godkjenning av innkalling

4 Årsmelding 2020

5 Rekneskap 2020 m/disposisjonar

6 Val av styret

7. Evt. Innkomne saker

Dagens styre ( utheva skrift = på val)

Utpeika frå idrettslaga:              Stig Klette (på val)

                                                  Kjartan Thoresen           

Vald av aksjonærane:                 Per Åge Lyngnes

Karin Thauland (på val)

Utpeika av kommunen:             Kent Are Kjørsvik Petterson(2015)                                                                    Kjetil Mehl –vara  (2015)

Varamedlem:                             Olav Gunnar Hjelmeland (på val)

                                                  Jorunn Karin Furdal (På val)

Generalforsamlinga skal velja 2 styremedlem for 2 år og 2 varamedlem for 1 år

Aksjonærane må syte for å stilla forslag på generalforsamlinga. Kandidatar som vert føreslegne bør(må) vera tilspurde på førehand.

Saker som aksjonærane ønskjer skal hansamast på generalforsamlinga må vera leiar i hende innan  6. april 2021

Årsmelding og rekneskap for 2020 finn de på heimesida www.fjellhaugen.no

Med helsing

Karin Thauland

-styreleiar-